• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Będzie Piekło


INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz
sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem
Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://bedziepieklo.pl.


2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Beata Zwolska, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą: Będzie Piekło Beata Zwolska, z siedzibą w Lublinie, ul. Łowicka 45, 20-
728 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem identyfikacji
podatkowej (NIP) 7123149200 oraz numerem statystycznym REGON 362704893.
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ


1. Telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy:
579 631 929 (w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00).
2. Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Sprzedawcy:
sklep@bedziepieklo.pl lub bedzie.pieklo.sklep@gmail.com (w Dni robocze od godz. 9:00 do
godz. 17:00).


3. Listownie na adres do doręczeń Sprzedawcy: ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin.


DEFINICJE
1. Dostawca – podana na Stronie internetowej firma kurierska oraz Poczta Polska świadcząca
usługi pocztowe, współpracujące ze Sprzedawcą oraz upoważnione przez Sprzedawcę do
dostarczania Zamówienia na terytorium Polski.
2. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
3. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je
Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy i podany jest w Dniach
roboczych.
4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym
umożliwiający założenie Konta.
5. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz
umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym oraz na
rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
8. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego.
9. Konto klienta (Konto) – usługa świadczona drogą elektroniczną. Modyfikowalny element
Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje
Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
10. Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient
określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
11. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca
informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i
stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
12. Ostrzeżenia – znajdujące się w treści opisów poszczególnych Towarów wyróżnione informacje
o ich właściwościach oraz zastosowaniu, mające szczególne znaczenie dla bezpiecznego oraz
zgodnego z przeznaczeniem stosowania produktów dostępnych w sklepie.
13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – stanowiący załącznik do Regulaminu
i przygotowany przez Sprzedawcę wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny na Stronie
internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
14. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431
Kodeksu cywilnego.
15. Polityka Cookies – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący kwestię tzw.
ciasteczek (z ang. cookies) - małych plików przechowywanych przez przeglądarkę internetową,
wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu
końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Polityka Cookies
jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.
16. Polityka Prywatności – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący
bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów. Aktualna
Polityka Prywatności jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka
Prywatności”.
17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego w swojej aktualnej treści jest
nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. Odnośnik do
aktualnego brzmienia regulaminu znajduje się każdorazowo w wiadomości e-mail
potwierdzającej Zamówienie.
18. Rejestracja – jednorazowa procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz
ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu
internetowego.
19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
20. Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod
adresem: https://bedziepieklo.pl w którym Zamówienie Towaru składa się za pośrednictwem
Strony internetowej, a realizacja Zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Dostawców.
21. Sprzedawca – Będzie Piekło Beata Zwolska z siedzibą w Lublinie przy ul. Łowicka 45, 20-728
Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem identyfikacji
podatkowej (NIP) 7123149200 oraz numerem statystycznym REGON 362704893.
22. Strona internetowa – https://bedziepieklo.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a
Sprzedawca przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie.
23. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą,
przeznaczony do sprzedaży. Istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są
na przypisanej mu podstronie Sklepu.
24. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa
sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
25. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2017 r., poz. 683).
27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
28. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług
elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym.
29. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia,
oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego
w Sklepie internetowym, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka. Zamówienia
można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze od
godz. 9:00 do godz. 17:00. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępny Towar.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Sklepu Internetowego Będzie Piekło, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia na
Towary dostępne w Sklepie i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta ,
dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży
Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania
reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.


2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu internetowego musi zapoznać się wcześniej
i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.


3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów.
Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi związane z funkcjonowaniem
Sklepu świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku.


4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system
teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
(a) dostęp do sieci Internet,
(b) przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android
w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Internet Explorer w wersji
11 lub nowszej, Internet Explorer EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub
nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji
10,
(c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
(d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
(e) zainstalowany program Flash Player.


5. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego
użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu
teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji
jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych
środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.


6. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady
ich wykorzystania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu w
zakładce „Polityka Cookies”.


7. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą
do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.


8. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
(a) po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 2. Regulaminu;
(b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.


9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.


10. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich.


11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


13. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


§ 2. REJESTRACJA
1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać
uprzednio procedury rejestracji.


2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych
czynności rejestracyjnych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Formularza rejestracji.
Rejestracja w sklepie wymaga podania tylko swojego adresu e-mail oraz hasła. Klient wypełnia
formularz stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na Formularzu
rejestracji podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Rejestracja”.


3. Dodatkowe dane rejestracji można podać w późniejszym czasie (przy składaniu Zamówienia).


4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz
uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.


5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail
Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta
ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie. Sprzedawca może
wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli
Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


7. W procesie rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta.
Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest
niezbywalne. Założenie Konta i utrzymanie jest darmowe.


8. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.


§ 3. ZAMÓWIENIE
1. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.


2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę, na stronie Sklepu internetowego.


3. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.


4. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu
internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego.
Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem
procedury Rejestracji i logowania.


5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
(a) wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik
Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
(b) w razie skompletowania Towaru wybrać przycisk „Zamówienie”;
(c) wybrać metodę płatności za Zamówienie, które są szczegółowo opisane w § 4. pkt 3
niniejszego Regulaminu;
(d) wybrać rodzaj dostawy;
(e) wpisać dane adresowe do wysłania przesyłki;
(f) odbiorcy Zamówienia w przypadku zakupu potwierdzonego fakturą muszą dodatkowo
podać dane do faktury VAT;
(g) należy zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;
(h) aktywować przycisk „Zamów i zapłać”;
(i) opłacić Zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności.


6. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest
podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe
Zamówienia.

7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu.
Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w
momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w
wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w
Zamówieniu.


8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy sprzedaży
następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym na Koncie Klienta oraz
wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia.
Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez
Sprzedawcę zostanie przekazany trwały nośnik potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej
treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.


9. Czas Realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi do 5 (pięciu) Dni roboczych.
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
(a) w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – po zaksięgowaniu wpłaty
przez Sprzedawcę,
(b) w przypadku płatności przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży,
(c) w przypadku płatności elektronicznej poprzez zewnętrzny system płatności Sky-Pay, PAYNOW lub Przelewy24 –
po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.


10. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie na więcej niż jeden Towar, Zamówienie jest
wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki
lub odbioru Zamówienia jest określany na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.


11. Po wyżej wskazanym Czasie realizacji zamówienia, Towar wydawany jest Dostawcy.


§ 4. CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym
VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.


2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w
Formularzu zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana
jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.


3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
(a) Przelewy24 – zewnętrzny system natychmiastowych płatności internetowych (możliwość
płatności kartą debetową) świadczony przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513; NIP 7811733852, REGON 634509164,
wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł;
(b) Sky-Pay - zewnętrzny system natychmiastowych płatności internetowych. Podmiotem
świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A zsiedzibą w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 
Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości) W ramach tej formy płatności dostępne są
usługi płatności kartami płatniczymi:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
(c) Paynow -zewnętrzny system natychmiastowych płatności internetowych. Dostawcą usługi
płatności drogą elektroniczną PAYNOW jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524
(d) Wpłata na konto bankowe – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy zamówienie
zostanie zrealizowane;
(e) Płatność przy odbiorze – opłatę za zamówienie należy uiścić przy odbiorze Towaru.


4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury na żądanie
Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego
Zamówienia.


6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub
wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w
stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem
zmiany cenowej.


7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.


8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 5. DOSTAWA
1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy
Sprzedaży postanowią inaczej.


2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może
wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:
(a) za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex48 (za pobraniem i za przedpłatą),
(b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (za pobraniem i za przedpłatą),
(c) za pośrednictwem Paczkomatu InPost (za pobraniem i za przedpłatą),
(d) odbiór osobisty pod adresem: ul. Wojciechowska 7D magazyn 5, 20-704 Lublin (po
wcześniejszym umówieniu się).


3. Koszty dostawy Towaru oraz terminy realizacji Zamówienia są szczegółowo określone na
Stronie internetowej w zakładce „Dostawa”.


4. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w
Formularzu zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów
przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.


5. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w Formularzu zamówienia. Klient
opcjonalnie może poprosić o dostarczenie Zamówienia pod inny adres po uprzednim
potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem
niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.


6. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik
ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania
szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że
przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru
przechodzi na Klientowi z chwilą jego mu wydania.


8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności:
(a) przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
(b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.


9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.


10. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów
częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.


11. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
(a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w Dni robocze).
(b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.


12. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy – odbiór osobisty, Towar będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.


13. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
(a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w Dni robocze)
(b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.


14. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.


16. W przypadku wybrania opcji przesyłki za pobraniem Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu
terminu wyznaczonego przy opisie Towaru - zastosowanie ma najdłuższy wyznaczony termin.


§ 6. REKLAMACJE
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów pozbawionych wad fizycznych i
prawnych.


2. W przypadku wad Towarów Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z
tytułu rękojmi za wady. Granicą możliwości zastosowania rękojmi dla produktów spożywczych jest data ważności
towaru.


3. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
korzystaniem z Usług elektronicznych.


4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Towaru w terminie
do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30
dni.


5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia
w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.


6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
(a) listownie, na adres: ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin.
(b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@bedziepieklo.pl lub
bedzie.pieklo.sklep@gmail.com.
(c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 579 631 929.


7. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony
wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta
składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru, zwięzły opis wady oraz
okoliczności jej wystąpienia ze wskazaniem daty jej powstania.


8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: ul. Łowicka 45,
20-728 Lublin.


§ 7. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od
umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym
nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych -
od dnia zawarcia umowy.


2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy, który jest dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Zwroty i
reklamacje”.


3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


4. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy.


5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu
Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od
Klienta.


6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób
ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.


7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść
ten koszt.


9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14
(czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru przed jego upływem.


10. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów
wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności
umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 8. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą
elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie
się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.


2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz
Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.


3. W celu za subskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
(a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie https://bedziepieklo.pl/ („Zapisz się do
Newslettera”) oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę
Newslettera;
(b) uaktywnia przycisk „Dodaj adres”;
(c) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.


4. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.


5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez
dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego
oświadczenia woli na adres bedzie.pieklo.sklep@gmail.com lub sklep@bedziepieklo.pl. Umowa
zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.


6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej
wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.


7. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych,
jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa
lub postanowienia Regulaminu.


§ 9. ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które
uważa w szczególności zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy oraz zmianę warunków
technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu
każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.


2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
(a) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego
oraz
(b) Klientów posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez nich
adres.


3. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane
na zasadach dotychczasowych.


§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


2. Konsument może:
(a) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
(b) skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres
pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in.
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich,
(c) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
(a) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
(b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.


§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym
Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Będzie Piekło
Beata Zwolska, z siedzibą w Lublinie, ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin.


2. Sprzedawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).


3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach
oraz na poniższych podstawach prawnych:
(a) przyjmowania zamówień oraz realizacji Umowy sprzedaży (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
13/ 18
(b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich
potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
(c) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta klienta założonego w ramach Sklepu (w
przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych
funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
(d) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
(e) rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą
elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(f) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi
umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych
kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie
uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit.
f RODO,
(g) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(h) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach
realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(i) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez
Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania
funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(k) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w
szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa
prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(l) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co
stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
(m)wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli
konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną,
(n) zapisywania danych w postaci plików Cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej
Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę
na zasadach określonych w Polityce Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

4. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym
kategoriom odbiorców:
(a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i
utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu,
dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę
techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do
wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe,
dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej
Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
(b) podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa
oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze
świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty
świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
(c) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym
Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku
wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany
adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym
administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów
pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).


5. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach (związanych z
potrzebą zapewnienia funkcjonalności Sklepu i zarządzania jego działaniem) może
przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców
(spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca
gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności
od przypadku):
(a) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku
do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z
wymaganiami art. 45 RODO) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z
podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach
Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską) przekazanie danych
realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł
korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO) przekazanie danych odbywające się do
podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji
dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z
przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.


6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji
zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres
świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną, a ponadto:
(a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych
powyżej,
(b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił
Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w
związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
(c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków
związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
(d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami
administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
(e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji
i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi
umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
(f) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie
danych w tym celu,
(g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej
przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez
konkretną osobę.


7. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze
wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania
dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia
sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach
RODO.


8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu
Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.


9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, będą przetwarzane wyłącznie do czasu
zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi)
przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w każdym czasie.


10. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez
Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym
momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.


11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
(a) Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta
niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w Formularzu rejestracyjnym, tj.
adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w
konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal
będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem
Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;
(b) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia
i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym Umowy sprzedaży)
niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny
adres do dostawy), numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem
możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży), a w
przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z
usługi dostawy Towaru za pośrednictwem kuriera,
(c) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – w celu
złożenia Oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić
skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak
wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
(d) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą Umową sprzedaży – w celu
złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest
podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer
konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej
reklamacji,
(e) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą Umową o
świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
– w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne
jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie.
Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
(f) pozostałych przypadków - jest dobrowolne.


12. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym
Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do
podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
wpływających na ich sytuację.


13. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 12. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES
Korzystający ze Strony internetowej https://bedziepieklo.pl/ wyraża zgodę na używanie plików
Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża
zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za
Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.


2. Wszelkie materiały z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, w tym elementy grafiki, kompozycja tych
elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich należnych Sprzedawcy.
Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga
każdorazowo zgody Sprzedawcy.


3. Sklep nie rości sobie żadnych praw do grafik, znaków towarowych, wzory przemysłowe oraz
inne należących do osób trzecich (np. producentów Towarów).


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.


5. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.


6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie
jest konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.